Zámky v krajině moravskoslezského pomezí

Projekt Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů, DH23P03OVV035, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023-2030 (NAKI III).

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro ochranu a adekvátní využití zámeckých sídel zasažených diskontinuitou historického vývoje po roce 1945. Tyto objekty jsou přes všechny ztráty nositeli hodnot stěžejních pro rozvoj kulturní a historické identity místních komunit. Projekt sleduje vytvoření konceptu trvale udržitelného navrácení významu těchto přirozených historických center, které mají také potenciál rozvíjet turistický ruch regionu a s ním související aspekty společenského, kulturního a ekonomického charakteru.

Na příkladech tří vybraných zámeckých objektů z oblasti moravskoslezského pomezí vzniknou modelové prezentace – výstavy s kritickým katalogem, při jejichž tvorbě bude aplikován interdisciplinární přístup s využitím metod památkových výzkumů a průzkumů, ale i moderních průzkumných, dokumentačních a analytických metod. Tyto postupy budou použity také pří výzkumu a prezentaci kulturně-historických hodnot prostředí (krajiny) vybraných objektů. Pro každý objekt budou zvoleny nejvhodnější způsoby prezentace, u nichž se mohou uplatnit jak prověřené postupy, tak i nové přístupy (využívání interaktivity v různých formách). Na jejich základě vznikne památkový postup určený vlastníkům a správcům podobných objektů, který umožní identifikovat/definovat vhodné narativy pro příslušný objekt a představí principy samotné prezentace s ohledem na památkové hodnoty objektu.

Dalším ze stěžejních cílů projektu je tvorba dvou interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, z nichž jedna zdokumentuje zámecké objekty v regionu a druhá modelově pasportizuje kulturně-historické hodnoty Janovického panství. Výsledky výzkumu budou šířeny i prostřednictvím audiovizuální tvorby s odborným scénářem.

Projekt a jeho výsledky mají enormní potenciál doložit, jak představená specifická skupina památek, vnímaných mnohdy jako přítěž, může být díky své autenticitě (nejen) pro svůj region velkou příležitostí, a ukáží cesty, jak ji využít.

  • Národní památkový ústav

    Příjemce-koordinátor projektu. Jedná se o centrální národní instituci pro uchovávání, dokumentaci a prezentaci hmotného kulturního dědictví. Členové výzkumného týmu z NPÚ budou kromě koordinování všech činností zajišťovat zejména archeologické, stavebněhistorické a částečně také historické výzkumy. Rovněž se budou podílet na zajišťování sběru a zpracování dat pro interaktivní specializované mapy a koordinovat všechny výstavy a publikace s nimi spojené. Budou také garantovat výzkumný cíl Vývoj památkového postupu a zajistí odbornou část výzkumného cíle Audiovizuální tvorba.

  • Slezská univerzita v Opavě

    Slezská univerzita bude projekt řešit na třech pracovištích Filozoficko-přírodovědecké fakulty: Výzkumném centru pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy, Ústavu archeologie a Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Členové výzkumného týmu budou zajišťovat především výzkum středověkých a raně novověkých dějin a výzkum a prezentaci specifického kulturního dědictví spojeného s dějinami každodennosti. Budou rovněž garantem výzkumného cíle Tvorba interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, budou odpovídat za přípravu (kategorizaci a strukturalizaci) výzkumem získaných dat a jejich záznam do prostorové databáze a koordinovat spolupráci mezi archeology, historiky a geoinformatiky. Pracovníci z Ústavu FTRT budou garantovat cíl Audiovizuální tvorba, koordinovat spolupráci filmového štábu s výzkumnými pracovníky, provádět průběžnou dokumentaci a dramaturgicky se podílet na tvorbě scénáře.

  • Univerzita Palackého v Olomouci

    Výzkumný tým geoinformatiků Přírodovědecké fakulty bude harmonizovat data vzniklá v řešení jednotlivých fází projektu a zajišťovat jejich uchování ve strukturované digitální databázi, která bude následně využita pro jejich prezentaci v interaktivních specializovaných mapách s odborným obsahem. Bude se také podílet na přípravě 3D modelů a správě webu projektu. Členové týmu budou rovněž zajišťovat fotogrammetrické snímkování, letecké snímkování a tvorbu 3D modelů.

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz