• Zámky v krajině moravskoslezského pomezí

    nové formy prezentace nevyužitých historických objektů

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro ochranu a adekvátní využití zámeckých sídel zasažených diskontinuitou historického vývoje po roce 1945. Tyto objekty jsou přes všechny ztráty nositeli hodnot stěžejních pro rozvoj kulturní a historické identity místních komunit. Projekt sleduje vytvoření konceptu trvale udržitelného navrácení významu těchto přirozených historických center, které mají také potenciál rozvíjet turistický ruch regionu a s ním související aspekty společenského, kulturního a ekonomického charakteru.

Na příkladech tří vybraných zámeckých objektů z oblasti moravskoslezského pomezí (Janovické panství, Dívčí hrad a Bílovec) vzniknou modelové prezentace – výstavy s kritickým katalogem, při jejichž tvorbě bude aplikován interdisciplinární přístup s využitím metod památkových výzkumů a průzkumů, ale i moderních průzkumných, dokumentačních a analytických metod. Tyto postupy budou použity také pří výzkumu a prezentaci kulturně-historických hodnot prostředí (krajiny) vybraných objektů. Pro každý objekt budou zvoleny nejvhodnější způsoby prezentace, u nichž se mohou uplatnit jak prověřené postupy, tak i nové přístupy (využívání interaktivity v různých formách). Na jejich základě vznikne památkový postup určený vlastníkům a správcům podobných objektů, který umožní identifikovat/definovat vhodné narativy pro příslušný objekt a představí principy samotné prezentace s ohledem na památkové hodnoty objektu.

Dalším ze stěžejních cílů projektu je tvorba dvou interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, z nichž jedna zdokumentuje zámecké objekty v regionu a druhá modelově pasportizuje kulturně-historické hodnoty Janovického panství. Výsledky výzkumu budou šířeny i prostřednictvím audiovizuální tvorby s odborným scénářem.

Projekt a jeho výsledky mají enormní potenciál doložit, jak představená specifická skupina památek, vnímaných mnohdy jako přítěž, může být díky své autenticitě (nejen) pro svůj region velkou příležitostí, a ukáží cesty, jak ji využít.

Projekt Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů (DH23P03OVV035) je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023-2030 (NAKI III).

o projektu

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz