OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Interaktivní specializované mapy s odborným obsahem (2025, 2027)

Mapa moravskoslezských zámků (2025)

Mapa představí zámecké objekty ve strukturované podobě, v příslušném kontextu, se zohledněním způsobu a metod jejich výzkumu, hodnot a výpovědního potenciálu získaných informací.

Mapa historického vývoje krajiny Janovického panství (2027)

Mapa odrážející vývoj kulturní krajiny Janovického panství (rozčleněné na intravilány městských a venkovských sídel – včetně zaniklých sídelních struktur a dále na extravilány zahrnující plužinu – zemědělské plochy, lesy, vodní plochy, výrobní areály, exploatační místa a další) od středověku do 2. poloviny 20. století.

Památkový postup Prezentace objektů bez historického mobiliáře (2027)

Památkový postup definuje vhodně aplikovatelné metody prezentace zámeckých objektů bez dochovaného historického mobiliáře. Přehledně budou zhodnoceny a představeny principy jednotlivých prezentací/instalací v rámci legitimních postupů památkové praxe, s nutným ohledem na přesně určené památkové hodnoty objektů.

Výstavy s kritickým katalogem Paměť zámků a jejich krajiny (2025-2027)

Tři výstavy v prostorách zámků v Bílovci (2025), Dívčím Hradě (2026) a Rýmařově-Janovicích (2027) představí moderními prezentačními metodami historii a stavební dějiny zámků v kontextu s okolní krajinou a hospodářským zázemím. Výstavy budou doplněny kritickými katalogy.

Třídílný dokumentární film Místa skrytých příběhů. Zámky moravskoslezského pomezí (2027)

Série tří dokumentárních filmů, která představí problematiku zámeckých objektů v období po druhé světové válce. Na příkladu tří vybraných objektů připomene stěžejní momenty z jejich historie, zaměří se na příčiny jejich současného stavu a představí vývoj přístupu památkové péče k těmto objektům v období druhé poloviny 20. a na počátku 21. století.

Publikace V lesku knížecí koruny. Stavební a kulturní dějiny raduňského šlechtického sídla (2025)

Publikace se zaměří na genezi a vývoj raduňského šlechtického sídla od středověku do 20. století, které nebude vnímáno solitérně, ale bude definována jeho role v rámci rezidenční sítě, v kontextu hospodářských struktur panství a v neposlední řádě také v rámci kulturní krajiny.

Publikace Noblesní nebo provinční? Šlechtická každodennost moravskoslezského pomezí na prahu moderní doby (2026)

Kniha představí základní charakter i specifika všední a sváteční každodennosti, životního stylu a privátní kultury šlechtických rodin působících v daném prostoru v 18. až 20. století na jejich vybraných příkladech, s možností jejich experimentální přípravy a moderní prezentace.

Kontakt

odpovědná osoba: Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

 +420 724 793 914

 rosova.romana@npu.cz